بابت حضور گرم همه شما عزیزان در سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان شهر تبریز سپاسگزاریم.