تولد منجی عالم بشریت تهنیت باد

بر مهدی آن هاله نورش صلوات، برخال لب وجام ظهورش صلوات / بی پرده همه انس وملک میگویند، برسال ومه و وقت ظهورش صلوات..