پاییز ...

احتمالا شما هم صدای پای پاییز را شنیده اید ؛هرچندممکن است حوالی ظهرگرمای هوای پایتخت همچنان ناجوانمردانه به نظربرسد!به همین سادگی شش ماه نخست سال گذشت ورفت، فرصت چندانی برای افسوس خوردن نیست.باید دوان دوان سهم خود را از زندگی گرفت وبا بهره مندی ازهنر به زندگی رنگی تازه پاشید.