روز تربیت بدنی مبارکباد

تن زنده والا به ورزندگی است که ورزندگی مایه ی زندگی استبه ورزش گرای و سرافراز باش که فرجام سستی سرافکندگی استز ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی است