روز احسان و نیکو کاری

اگر بد کنی، چشم نیکی مدار که هرگز نیارد گز، انگور بارنپندارم ای در خزانِ، کِشته جو که گندم ستانی به وقت درورطب ناورد چوب خرزهره بار چو تخم افکنی، بر همان چشم داراگر نیکی کردید، به خودتان نیکی می‏ کنید و اگر بدی کردید، به خودتان بدی کرده‏ اید.