روز جهانی کار و کارگر

خواستم شعری برایت بگویم کارگر،شعری از پر پینه دستت، شعری از پر کینه قلبت، درد و رنجت، اما تنها توانستم سکوت کنم و یک جمله بگویم ؛ روزت مبارک ای با غیرت..