عید مبعث بر همگان مبارک

رفته خود از عرش تا به فرش سراسر                زیر فلک سایه لوای محمد(ص)
نوری(سیّاره) یافت راه هدایت                         تا که شدش عشق رهنمای محمد(ص)