سالروز ضربت خوردن حضرت علی (ع) تسلیت باد


از حیدر مردانه ، عنایـت شده امشب            از ضربـت شبگانه شــکایت شده امشب
این قصه که امشب همه عالم به عزایند        از میـخ در خانه حـکایت شده امشب