آغاز زمستان

آن گاه که دانه های ظریف برف رقصان بر زمین می نشینند. در آن هنگام که برگ درختان دانه دانه بر زمین می افتند و زمین را فرش می کنند. آن هنگام که ناله ی پرندگان گرسنه در برف مانده در بیابان به آسمان می رسد.

در آن هنگام است که زمستان با قدم های سرد و آرام به سرزمین ما می رسد.