حضور کارشناس گروه تیراژه هارمونی در شبکه دو،برنامه روز از نو