حضور کارشناس ارشد گروه تیراژه هارمونی در برنامه روز از نو

در ادامه مجموعه برنامه های آموزشی گروه تیراژه هارمونی در برنامه روز از نو ، کارشناس ارشد طراحی تیراژه هارمونی به بیان دیدگاه های خود در مورد دکوراسیون می پردازد.