اکران تابلوهای نوروزی تیراژه هارمونی

اکران تابلو تیراژه هارمونی در منطقه پل صدر 

بیلبورد صدر ، تیراژه هارمونی ،

اکران تابلو تیراژه هارمونی در منطقه پل پارک وی 

بیلبورد صدر ، تیراژه هارمونی ،