اکران تابلو جدید تیراژه هارمونی در منطقه اندرزگو(ثروتی)