بابت حضور گرم همه شما عزیزان در نمایشگاه صنعت ساختمان سپاسگزاریم

از اینکه در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور گرمی را به عمل آوردید و باعث رونق و شادی جمع تیراژه هارمونی شدید ، مراتب سپاس را از شما عزیزان به جا می آوریم.

امیدواریم در نمایشگاه های آتی نیز میزبان حضور پر رنگ شما عزیزان باشیم.

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

نمایشگاه بین المللی ، نمایشگاه صنعت ساختمان، تیراژه هارمونی

روابط عمومی تیراژه هارمونی