مبعث حضرت رسول بر تمامی مسلمانان مبارکباد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ، دل رمیده ما را انیس و مونس شد .بعثت پیامبر اكرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد.