شب قدر

الهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنورالفهم : خداوندا در این شب های عزیز ما را از تاریکی ها و توهم خارج نما و ما را با نور دانش آشنا فرما..