روز خانواده و تکریم بازنشتگان

خانواده زمانی معنای واقعی خود را می یابد که کهنسال و جوان در کنار هم برای رسیدن به آرزوهای هم تلاش کنند ، وهیچکدام احساس تنهایی و انزوا را با وجود هم تجربه نکنند ،خانواده‌ای كه شخص كهنسالي در آن باشد، دارای جواهری است، خانواده یعنی باهم بودن ،باهم خندیدن و به پای هم ایستادن.