روز دانش آموز مبارکباد

سیزدهم ابان ماه را ارج می نهیم. روز دانش آموزخندیدی و پرسیدی ؛راستی چند سالته ؟مکثی کردم و .............وقتی در لحظه هایم پر می زنییک دانش آموز هفده ساله با کیف کولی در راه مدرسهوقتی دیوارها بین ماستنمی دانم/ شاید هزارسال.......!!!