عاشورای حسینی را تسلیت می گوییم

باز باران با آه ونالهمي خورد بر بام خانهيادم آيد كربلا رادشت پر شور و نوا راگردش يك روز غمگين گرم و خونينلرزش طفلان نالان زير تيغ و نيزه ها راباز باران با صداي گريه هاي كودكانهاز فراز گونه هاي زرد و عطشان با گهرهاي فراوانمي چكد از چشم طفلان پريشان