روز کتاب و کتاب خوانی را تبریک می گوییم

"مطالعه" كه فرهنگ لغت "عميد" آن را "اطلاع يافتن از چيزي با ادامـه نظر در آن" معنـي كرده است، نه تنها زير بناي "پژوهش " و نخستين گام براي تحقيق است بلكه به عقيده كارشناسان جزو نيازهاي روحي و معنوي انسان نيز محسوب مي‌شود. شايد براساس همين نياز است كه بسياري از "انسـان شناسـان" او را موجودي "جستجـوگر" تعـريف كرده‌اند. عده‌اي از كارشناسـان معتقدند درك اين نيـاز توسـط خود شخـص، محتـاج "فرهنـگ" خاصـي است و براي اين كه شخص بفهمد كه چنيـن نيازي دارد بايـد تربيـت شود و اين كـار بايد در سـال‌هـاي اوليه عمر انسان انجام شود.