شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

ميرزا نمرده است....