ولادت امام محمدباقر (ع) مبارك باد

از روشنی طلعت رخشنده باقر شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز گردید عیان ماه تمام از رخ باقرولادت امام محمدباقر (ع) مبارك باد..