در گذشت نلسن ماندلا ، رهبر آزادی خواه آفریقای جنوبی و مبارزه با نژاد پرستی

هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار میشود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد ، و شیری که میداند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا آهو ، با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش.نلسون ماندلا