درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد (پدر علوم ارتباطات اجتماعی ایران )

درگذشت دکتر کاظم معتمد نژاد (پدر علوم ارتباطات اجتماعی ایران ) را به همه دوستاران علم و دانش تسلیت عرض می نماییم. همسفر در راه ماند....زندگی سخت است…لیک....در سفر باید بود…همراهتان از سفر ماند سیلی سهمگین باور شاید نه ....سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید.روابط عمومی تیراژه هارمونی