شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد

تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت راازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم دلم شـیدا شد و دادم زکـف، دامـان طاقت را