قیام خونین مردم قم درسال 1356

این قیام نشانگر آزادی خواهی مردم قم به نمایندگی از تمام مردم ایران زمین بود.