بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

اي دوست غم جهان فرسوده مخور بيهوده همي غمان بيهوده مخورچون بوده گذشت نيست نابوده پديد خوش باش و غم بوده و نابوده مخوربزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی را گرامی میداریم..