روز جهانی نابینایان


این روز برای پاسداشت و گرامیداشت دستاوردهای کسانی است که چه به گونهٔ مادرزادی نابینا زاده شده‌اند و چه با بروز رخدادهای ناگوار و بر سر حوادث نابینا شده‌اند.