شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد

هر که بشنیده صداى مجتبی / تا ابد شد مبتلاى مجتبی
سالها بهر حسین باید گریست / تا کنی درک عزاى مجتبی