عرض تسلیت به همه مردم عزیزمان در مرزهای غربی کشور به خاطر زلزله مرگبار شب گذشته

خبرتاسف بار در گذشت و مجروحیت هموطنان عزیزمان براثر زلزله در منطقه غرب کشور(کرمانشاه) باعث اندوه و ناراحتی بسیاری گردید.