روز احسان و نیکوکاری

جشن نيکوکاری، تجلی عشق و اکرام و روز پروانگی و پروانه شدن است و عاطفه مردم فهيم ايران در اين جشن، ستودنی می باشد.