لمینیت از نگاه کارشناس تیراژه هارمونی

کارشناس ارشد دکوراسیون تیراژه هارمونی ویژگی های لمینت BRABUS را در برنامه روز از نو مطرح می نماید.