اهدای جوایز سال 1394


گروه تیراژه هارمونی در سال 1394 با رویکرد جلب رضایت عاملیت های خود در سراسر ایران، کوشیده با تدوین برنامه فروش ویژه منطبق با جدول جوایز، انگیزه دو چندانی را در فروش کاغذ دیواری و پارکت لمینت باراباس بوجود آورد. طبق جدول در نظر گرفته شده، جوایز بر اساس میزان فروش همکاران در پایان هر دو ماه محاسبه می گردد.

کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، جوایز تیراژه هارمونی

 در تصاویر زیر بخشی از جوایز و اهدا را مشاهده می فرمایید:

کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، جوایز تیراژه هارمونی

کاغذ دیواری ، پارکت لمینت، جوایز تیراژه هارمونی