لوح یادبود سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان - تیرماه 1392

لوح یادبود سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - تیرماه 1392