سالروزتشکیل نهضت سوادآموزی

سوادآموزی درجامعه احیای یک انسان،یک جامعه و یک ملت است..