بزرگداشت حکیم عمر خیام

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نه نشان خواهد بودزين پيش نبوديم و نبد هیچ خلل زين پس چو نباشيم همان خواهد بود