ولادت پیامبر و آغاز هفته وحدت

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت     /      توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم         /      تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت