یلدا مبارک

شب یلدا شب فر و کیان است

شب یلدا همیشه جاودانی است               زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است                  نشان از سنت ایرانیان است